“ဘီ”ပိုး နဲ႔  ” စီ”ပိုး     ဘယ္ဟာဆိုးလဲ

“ဘီ”ပိုး နဲ႔  ” စီ”ပိုး     ဘယ္ဟာဆိုးလဲ

အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုးႏွင့္စီပိုး ဘာကြာျခားခ်က္ရွိသလဲ?  ဘယ္ပိုးကပိုဆိုးလဲ? ဆိုေသာေမးခြန္းမ်ားသည္ Ondr’မွာ ေမးေလ့ရွိပါတယ္။အသည္းေရာင္ျခင္းသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးတမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာင္ တတ္ပါတယ္။အသည္းေရာင္ျဖစ္ေစေသာပိုးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။
အသည္းေရာင္ျခင္းျဖစ္ေစေသာအဓိကပိုးအမ်ိဳးအစားမွာ A;Bႏွင့္ C တို႔ျဖစ္ပါတယ္။အသည္းေရာင္Aပိုးသည္ ရက္တိုပိုးကူးစက္မူကိုျဖစ္ေစေသာ္လည္း အသည္းေရာင္ပိုး Bႏွင့္ Cသည္ နာတာရွည္ကူးစက္မူကိုျဖစ္ေစပါတယ္။လူတစ္ေယာက္သည္ တၿပိဳင္နက္ အသည္းေရာင္ B ပိုးႏွင့္ C ပိုး ကူးစက္မူ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။BမွC သို႔ေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္ပါ။

(1)အသည္းေရာင္ Bပိုးႏွင့္ C ပိုး ဘာေတြကြာျခားခ်က္ရွိသလဲ?
အသည္းေရာင္ Bႏွင့္ Cသည္ အသည္းကိုကူစစက္တိုက္ခိုက္ခ်င္းတူသျဖင့္ တူညီေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ အထင္ရွားဆုံး မတူညီေသာအခ်က္မွာ အသည္းေရာင္အသားဝါBသည္ ကိုယ္ခႏၶာမွထြက္ေသာအရည္အားလုံးမွတဆင့္ကူးစက္ေသာ္လည္း Cပိုးသည္ ေသြးမွတဆင့္သာလွ်င္ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။အခ်ိဳ႕လူအမ်ားစုသည္ အသည္းေရာင္ပိုးကူးစက္မူခံရေသာ္လည္း မည္သည့္လကၡဏာမွမျပေသာေၾကာင့္  ကူးစက္မူခံရသည္ကို မသိရွိဘဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

(2)အသည္းေရာင္အသားဝါ Bပိုး
Bပိုးကူးစက္ခံရၿပီး ပထမ၆လအတြင္းတုပ္ေကြးကဲ့သို႔ဖ်ားနာမူရွိတတ္ပါတယ္။ေသြးမွတဆင့္ကူးစက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားေသာကိုယ္မွထြက္ေသာအရည္မ်ားေၾကာင့္ကူးစက္မူပိုမိုႏိုင္ပါတယ္။မိခင္မွတဆင့္ ရင္ေသြးဆီသို႔ ကေလးေမြးဖြားစဥ္ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။Bပိုးသည္ ပထမ၆လအတြင့္ သူ႔အလိုလိုေပ်ာက္ႏိုင္ေခ်ရွိၿပီး ဆက္လက္ရွိပါက နာတာရွည္ကူးစက္မူအသြင္ျဖစ္သြားပါတယ္။CDCရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ Bပိုးရွိေသာလူငယ္မ်ားသည္ နာတာရွည္အျဖစ္ရပ္တည္ရန္ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ကူးစက္မူသည္ မီးဖြားစဥ္။လိင္ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ေဆးထိုးအပ္။သြားပြတ္တံမွ်ေဝသုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။

(3)အသည္းေရာင္အသားဝါ Cပိုး
အသည္းေရာင္အသားဝါ Cပိုးကူးစက္မူအမ်ားစုသည္ နာတာရွည္အသည္းေရာင္ေရာဂါျဖစ္ေစပါတယ္။သို႔ေသာ္ ၅၀%ေသာကူးစက္ခံရသူမ်ားသည္ မိမိတြင္ပိုးရွိမွန္းမသိၾကပါ။ေသြးသြင္းျခင္းႏွင့္ကိုယ္အဂၤါအစားထိုးကုသမုူစသည္တို႔ေၾကာငိ့ကူးစက္ခံရတတ္ပါတယ္။

(4)လကၡဏာမ်ား
အသည္းေရာင္အသားဝါ Cပိုးႏွင့္B ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ လကၡဏာမ်ားသည္တူညီေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္ေစပါတယ္။လကၡဏာမ်ားမွာ
-ဆီးဝါျခင္း
-ဖ်ား။ပ်ိဳ႕အန္
-အသားဝါ
-အားအင္ကုန္ခမ္းျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
အသည္းေရာင္အသားဝါBပိုးကူးစက္ခံရသူ ၂၅%သည္ နာတာရွည္အသည္းထိခိုက္ျခင္း။အသည္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ေစပါတယ္။
အသည္းေရာင္အသားဝါCပိုးကူးစက္ခံရသူ ၂၀%သည္ အသည္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္ေစပါၿပီး အသည္းကင္ဆာျဖစ္ကာအသက္အႏၲရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

(5)အသည္းကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမူ
အသည္းကင္ဆာျဖစ္ပြားမူတြင္ ၅၀-၆၀%သည္ အသည္းေရာင္ Cပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ၁၀-၁၅သည္ Bပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ထို႔ေၾကာင့္အသည္းေရာင္Cပိုးသည္ Bထက္ကင္ဆာျဖစ္ရန္အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားပါတယ္။

(6)ကုသမူနည္းလမ္းမ်ား
ယခုအခ်ိန္တြင္ အသည္းေရာင္အသားဝါB ႏွင့္ Cသည္ ပိုးေကာင္ေရႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအေျခအေနေပၚမူတည္ရ်္ ကုသမူေသခ်ာခံယူလွ်င္ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါတယ္။ေစာစီးစြာ သိရွိလိုက္နာကုသရန္လိုအပ္ပါတယ္။

(7)ကာကြယ္ျခင္း
အသည္းေရာင္အသားဝါ Bပိုးသည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးရ်္ ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း Cပိုးအတြက္မူကာကြယ္ေဆးမရွိေသးပါ။ယခုအခါ Bပိုးကာကြယ္ေဆးကို ေမြးစမွစတင္ရ်္ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္တြင္ထည့္သြင္းထိုးႏွံေပးပါတယ္။အကာကြယ္မဲ့လိင္ဆက္ဆံျခင္း။ေဆးထိုးအပ္မွ်ေဝသုံးစြဲျခင္း။တတ္တူးထိုးျခင္း။သြားပြတ္တံႏွင့္မုတ္ဆိတ္ရိတ္ဒါး မွ်ေဝျခင္းစသည္တို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။အသည္းေရာင္ Cပိုးသည္ Bထက္ နာတာရွည္ကူးစက္မူျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး ကာကြယ္ေဆးလည္း မေပၚေပါက္ေသးပါ။

Dr.ျပည့္ရွင္း

ဆက်စပ် ဆောင်းပါးများ